Slice 1

Beheerplan Natura 2000 vastgesteld

De provincies Noord-Holland en Utrecht hebben het Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028 vastgesteld. Hierin staat beschreven welke maatregelen nodig zijn voor het behoud, het herstel en het verbeteren van de natuur in de Oostelijke Vechtplassen. De provincie Noord-Holland werkt nu verder aan maatregelen om Natura 2000-doelstellingen voor dit gebied te beschermen. Zij doet dit samen met partners als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschap Amstel Gooi en Vecht en met verschillende particulieren.

In de Oostelijke Vechtplassen leven verschillende bijzondere plant- en diersoorten. Een deel van de maatregelen is nodig om negatieve effecten van stikstofneerslag tegen te gaan: door teveel stikstof verzuren bijzondere vegetaties en neemt de biodiversiteit af. Planten zoals braamstruiken en grassen, overwoekeren de unieke soorten die in dit gebied voor komen. Met plaggen, extra maaien en het verwijderen van de woekeraars wordt geprobeerd dit te voorkomen. De leefruimte voor moerasvogels wordt groter door het terugdringen van vraat door ganzen en rivierkreeften en door het herstellen van open landschap, natte rietmoerassen en waterriet. Binnen de grenzen van Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden gronden gebruikt om de natuur verder te versterken en ontwikkelen. Ook het verbeteren van de waterkwaliteit komt ten goede aan de natuur.  

Nota van Antwoord

Het N2000-beheerplan (en de samenvatting ervan) is opgesteld in samenspraak met belanghebbenden en gebruikers in het gebied en heeft afgelopen voorjaar 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn in die periode 45 zienswijzen zijn binnengekomen. In totaal hebben 18 zienswijzen tot aanpassingen geleid. De reacties op de zienswijzen staan beschreven in de Nota van Antwoord. Alle relevante documenten vindt u op de pagina N2000-beheerplannen van de provincie Noord-Holland.

Natura 2000 en OVP

Het gebied op en rond de Oostelijke Vechtplassen is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied en is daarmee onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden bepaalde unieke vegetaties en diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. De maatregelen uit het Natura 2000-beheerplan worden afgestemd met de plannen voor natuurontwikkeling binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en komen voor een deel ook binnen deze aanpak tot uitvoering.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons