Slice 1

Baggeraanpak Loosdrechtse Plassen: zorgvuldig en in samenspraak

De baggeropgave Loosdrechtse Plassen is een belangrijk onderdeel van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Het project staat voor een betere doorvaarbaarheid van de plassen, schoner water en het verbeteren van de natuur, zoals groei van waterplanten. Ook is de wens om nieuwe natuur met de bagger te maken, zoals legakkers.

Bij de realisatie komt veel kijken. Het is net als het restaureren van een huis: voordat het beter wordt, wordt het eerst wat minder. De provincie en haar partners in het Gebiedsakkoord willen dat zorgvuldig en in samenspraak doen. In de afgelopen maanden ontvingen wij veel vragen, zorgen en suggesties.

Nog veel overleg en afstemming nodig

Op dit moment hebben wij nog niet alle antwoorden op de vragen. Er loopt dit jaar nog een aantal onderzoeken naar de impact op flora, fauna en waterkwaliteit en er vindt nog overleg plaats met betrokkenen in de omgeving.

Beoogde locatie baggerdepot (Egelshoek)

In het voortraject zijn verschillende depotlocaties bekeken: Egelshoek lijkt de meest kansrijke locatie. De provincie doet op dit moment nader onderzoek naar de haalbaarheid ervan en neemt daarbij ook alle aandachtspunten en zorgen vanuit de omgeving mee. Ook alternatieve locaties blijven in beeld. Begin 2021 wordt de afweging gemaakt welke locatie het meest geschikt is.

Stankoverlast van bagger

De bagger uit de plassen bevat vooral oud, vergaan slib dat praktisch geurloos is. De ervaring uit het eerdere proefproject Legakkerherstel (bagger uit de 1e en 5e plas) wees uit dat de bagger niet stinkt.

Verkeersoverlast

Insteek van de plannen die er nu liggen is het voorkomen van verkeersoverlast rondom de plassen: dat is een belangrijk uitgangspunt. Zo gaat de aanvoer van de bagger per leiding en wordt slechts een klein deel, nadat het is ingedroogd, per vrachtwagen afgevoerd. De provincie zal er alles aan doen om eventuele resterende hinder tot een minimum te beperken, in overleg met de omgeving.

Impact op flora, fauna en waterkwaliteit

De wet- en regelgeving voor activiteiten te midden van kwetsbare natuur en waterhuishouding is zeer streng. De provincie en haar partners in het Gebiedsakkoord moeten én zullen zich altijd aan al die wetten, normen, eisen en regels houden. Om er zeker van te zijn dat hieraan wordt voldaan, lopen er nog verschillende onderzoeken naar de impact op flora, fauna en waterkwaliteit. De resultaten daarvan worden begin 2021 verwacht.

Afstemming

Zodra de uitkomsten van de lopende onderzoeken en gesprekken beschikbaar zijn, stemt de provincie de resultaten en de verdere aanpak af met omgevingspartijen. Dit is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021. Alle onderzoeksrapporten zijn na afronding van de onderzoeken openbaar.

Blijf op de hoogte

De komende tijd publiceren wij via de website van de Oostelijke Vechtplassen gefaseerd antwoorden en beschikbare informatie. Wilt u op de hoogte worden gesteld zodra er nieuwe informatie over de baggeropgave op de website staat? Geef uw mailadres dan door via [email protected].

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen omwonenden en weggebruikers contact opnemen per e-mail: [email protected] of met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis).

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons