Slice 1

Aanvullende maatregelen nodig voor natuurherstel

De natuur in de Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer staat onder druk. De natuurkwaliteit is achteruitgegaan en het behalen van de natuurdoelen is niet in zicht. Deze conclusie trekt de Ecologische Autoriteit na bestudering van de natuurdoelanalyses van deze gebieden. Het advies luidt aanvullende maatregelen te treffen, vooral buiten het gebied, om zodoende de aanvoer van (grond)water van goede kwaliteit te herstellen.

De natuurlijke ontwikkeling van open water via trilveen en veenmosrietland tot hoogveenbos in de genoemde laagveengebieden blijft achter. Die verschillende typen natuur samen zorgen voor een gezond en gevarieerd natuurgebied.

Advies

De Ecologische Autoriteit adviseert om het inzicht in het watersysteem te vergroten, ook buiten de natuurgebieden, vanwege de natuurlijke waterstroming naar deze gebieden. Ook is het belangrijk dat maatregelen worden genomen om de stikstofneerslag terug te dringen. Verder luidt het advies om de verbindingen tussen diverse laagveengebieden, zoals het Naardermeer, de Oostelijke Vechtplassen, de Diemerscheg en de Oeverlanden van de Vecht te verbeteren. Voor de bescherming van moerasvogels moet de invloed van vraat door watervogels en exoten worden beperkt.

Onderzoek werking watersysteem

Het onderzoek onderstreept het belang van de instroom van kalkrijk kwelwater vanuit de Heuvelrug voor planten en dieren. De provincie is gestart met een onderzoek naar de werking van het watersysteem op de natuur en de aanwezigheid van kwelwater op de flanken van de Utrechtse/Gooise Heuvelrug. De resultaten hiervan dienen als input voor adviezen voor mogelijke natuurherstelmaatregelen.

Prioriteit belangrijke natuurwaarden

De Oostelijke Vechtplassen behoren tot het netwerk van Europees beschermde Natura 2000-gebieden. Dit betekent dat de voor dit landschap belangrijke natuurwaarden prioriteit moeten krijgen. De provincie Noord-Holland heeft voor alle Natura 2000-gebieden concept natuurdoelanalyses opgesteld met daarin aandachtspunten en maatregelen voor het behoud van planten en dieren. Deze informatie wordt gebruikt bij het opstellen van provinciale gebiedsprogramma’s. De Ecologische Autoriteit, ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof, beoordeelt de natuurdoelanalyses.

Meer informatie

Het advies over de natuurdoelanalyse van de Oostelijke Vechtplassen, provincies Noord-Holland en Utrecht kunt u hier downloaden.


Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons