Slice 1

Aanpak cabomba levert resultaten op

In het Oostelijk Vechtplassengebied vormt de woekerende waterplant cabomba al jaren een bedreiging voor de waterrecreatie en natuur.

De cabomba-aanpak van de afgelopen jaren heeft effect gehad. Dat blijkt uit de Evaluatie invasieve exoten OVP 2018-2020 waarvan de resultaten deze week aan de stuurgroep zijn gepresenteerd.

De afgelopen jaren hebben overheden, beheerders, ondernemers en de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken een intensieve inhaalslag gemaakt: veel jachthavens en recreatieparken zijn cabomba-arm gemaakt. Ook zijn diverse pilots uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de verspreiding en effectiviteit van maatregelen. Daarnaast zijn gebruikers geattendeerd op hun bijdrage om de verspreiding tegen te gaan. In 2021 worden deze acties voortgezet. 

Gezamenlijke inspanning blijft nodig

Duidelijk is dat cabomba niet zomaar te bestrijden is, alleen te beheren. Om cabomba onder controle te houden, blijft gezamenlijke inspanning nodig. Door overheden, beheerders, ondernemers én recreanten. Dit najaar wordt duidelijk welke acties er de komende jaren worden ingezet.

Rivierkreeften

Ook de toename van rode Amerikaanse rivierkreeften is een grote zorg. Zij hebben een negatief effect op natuur en waterkwaliteit en veroorzaken schade aan de oevers. Het aanpakken van de kreeften blijkt minstens zo lastig als cabomba. Uit landelijk onderzoek is naar voren gekomen dat kreeften weinig eisen stellen aan hun leefomgeving: ze voelen zich overal makkelijk thuis. 

Onderzoek naar effectieve maatregelen

Om te weten hoe de populatie rivierkreeften verminderd kan worden, is aangesloten bij onderzoek dat plaatsvindt in de Molenpolder. Vanwege de complexiteit is dit een langlopend onderzoek. Jaarlijks leveren de onderzoekers gegevens van deelonderzoeken aan. Op basis daarvan bekijken de betrokken partijen welke maatregelen kunnen worden genomen. 

Waterkwaliteit

In de plassen worden ook maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. De betrokken partijen hebben de hoop dat dit op termijn zorgt voor een beter evenwicht in het ecosysteem en een afname van cabomba en rivierkreeften.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons