Slice 1

Vaarverbinding: vervolg voorbereiding besluitvorming

De verwachting is dat de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op z’n vroegst in het voorjaar van 2021 de gemeenteraad van Wijdemeren kan adviseren over een eventuele vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen.

De voorbereiding heeft de nodige voeten in de aarde. Ambtelijke vertegenwoordigers van de partners van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen hebben 12 november afgesproken dat vertegenwoordigers van de drie overheden het advies samen voorbereiden onder leiding van procesmanager Irene Quakkelaar

Hoe verliep de bespreking op 12 november?

Irene Quakkelaar: “Er lag een voorstel voor om volgens ‘een koninklijke weg’ met gesprekstafels met alle partners af te wegen wat de argumenten en consequenties zijn om een eventuele vaarverbinding wel/niet verder te verkennen en zo ja met welke varianten. Het betekende gezamenlijk alles afwegen en daarna voorleggen aan regie- en stuurgroep Oostelijke Vechtplassen. Partners van het gebiedsakkoord zijn het ‘project vaarverbinding’ immers ook samen gestart. Dat voorstel bevatte een zeer uitgebreid proces. Verschillende partijen hadden al laten weten dat ze meer waarde hechten aan snelheid en voortgang. Vooral daarom is in de regiegroep gekozen voor een korter proces.”

Hoe ziet het vervolgproces er nu uit?

“Een klein kernteam met vertegenwoordigers van drie overheden bereidt vanuit hun kennis en achtergronden, en met oog voor de belangen van alle 21 partners van het gebiedsakkoord, de besluitvorming nu voor. Het gaat om de argumenten, de beantwoording van de 53 eerder ingediende zienswijzen op het Milieu Effect Rapport, de afwegingen en het advies aan de regiegroep en stuurgroep. Een klankbordgroep waar 1 afgevaardigde van alle partijen in kan deelnemen wordt gevraagd het advies te toetsen op volledigheid en zorgvuldigheid. Dit voorkomt dat personen of partijen inhoudelijk over de eigen zienswijze moeten adviseren. Uiteindelijk is het, wettelijk gezien, aan de gemeenteraad van Wijdemeren te beslissen hoe de zienswijzen worden beantwoord.”

Hoe ver ben je inmiddels met het voorbereiden van die antwoorden?

“Uit de 53 zienswijzen hebben we ongeveer 260 verschillende punten gehaald die elkaar hier en daar overlappen. Sweco, opsteller van het MER, heeft geholpen er structuur aan te geven en specialistische vragen beantwoord. Dat deel ligt in concept klaar. Nu gaan we de meer inhoudelijke argumenten op een rij zetten. Daarna maken we de balans op: adviseren we verder te gaan met de verkenning, of niet? Zo ja, hoe?” 

Wanneer kunnen indieners van een zienswijze een inhoudelijke reactie verwachten? 

“In een eerder bericht werd december genoemd, maar dat redden we niet. De vaarverbinding is een gevoelig onderwerp. We doen de voorbereiding uiteraard zo snel en zorgvuldig mogelijk, maar bij iedere officiële stap is er de kans dat de beslissers er niet in één keer uitkomen. We focussen ons nu op behandeling van het advies in de vergadering van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen in het voorjaar. Daarna volgt nog behandeling in de gemeenteraad van Wijdemeren. Ik hoop voor iedereen die graag duidelijkheid wil, dat we die in de zomer van 2021 kunnen bieden.”

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons