Slice 1

Vaarroute zuid mogelijk alternatief voor recreatie

De stuurgroep OVP heeft groen licht gegeven voor het verkennen van mogelijkheden voor een vaarroute aan de zuidzijde van de Oostelijke Vechtplassen. Het gaat om een route van het Tienhovens Kanaal richting de Vecht en de Kraaienestersluis. In de verkenning wordt uitgebreid input opgehaald bij belanghebbenden en geïnteresseerden in het gebied.

Nadat in september 2021 de plannen voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal sneuvelden, zette de stuurgroep zich actief in om één of meer goede alternatieven te verkennen waarmee de recreatiesector ook geholpen kan zijn. Het zogenaamde ‘Rondje om de Zuid’ heeft die potentie.

Binnen de Oostelijke Vechtplassen is het de enige bestaande route die mogelijk bevaarbaar gemaakt kan worden voor vaartuigen van de BRTN klasse DM, de kleinste klasse kajuitboten en zeilboten. Hierdoor kan een grotere doelgroep gebruik maken van de route. De vaarroute zou bovendien een goede aanvulling zijn op het bestaande netwerk. Een rondje langs de noordkant via de Mijndense sluis, Vecht, Hilversums Kanaal en de ’s-Gravelandsevaart bestaat al en is eveneens toegankelijk voor de BRTN-klasse DM. Met een eventueel rondje langs de zuidkant wordt het Oostelijk Vechtplassengebied compleet ontsloten.

Op verkenning

De verkenning start met het aantrekken van een projectleider en het opstellen van een plan van aanpak. Hierin staat beschreven welke onderzoeken nodig zijn op het gebied van waterkwaliteit, ecologie, technische haalbaarheid, verkeersveiligheid en cultuurhistorie om tot een goede afweging te komen. Hier hoort ook een omgevings- en communicatieplan bij.

Direct bij aanvang al worden belanghebbenden en geïnteresseerden uitgenodigd voor overleg. Voorzitter Cees Loggen: ‘We hebben uit andere projecten geleerd dat zo’n verkenning alleen kans van slagen heeft als we omwonenden en belanghebbenden direct aan tafel uitnodigen. Door hun specifieke kennis, wensen en ideeën mee te nemen in beeld- en planvorming, krijgt zo’n studie waarde en bestaansrecht.’ Het idee is dat de projectleider komend najaar van start gaat.

Achterstallig onderhoud

Het ‘Rondje om de Zuid’ staat beschreven in de Haalbaarheidsstudie watersportrecreatie Oostelijke Vechtplassen (april 2022). Deze studie bevat een schat aan gegevens, op basis waarvan meerdere alternatieven zijn geformuleerd. Ook het oplossen van achterstallig onderhoud in vaarten, doorvaarten en sluizen zou soelaas kunnen bieden voor de watersport, aldus de onderzoekers van deze studie. Het is echter niet fair om het oplossen van achterstallig onderhoud ten koste te laten gaan van de nieuwe impuls waarnaar de watersportsector op zoek is.

In het rapport zijn ook alternatieven onderzocht, die mogelijk goed uitvoerbaar zijn via andere trajecten, zowel binnen als buiten de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Denk daarbij aan kleinschalige initiatieven zoals het instellen van pinbetalingen bij sluizen of het maken van instructies voor zelfbediening. Loggen: ‘Het op orde brengen van het onderhouds- en voorzieningenniveau helpt de watersport vooruit maar die werkzaamheden horen feitelijk niet in de Aanpak Oostelijke Vechtplassen thuis. Voor het oplossen van dat probleem zijn afspraken nodig tussen de betrokken gebiedspartners. Wij gaan daar zeker aandacht voor vragen.’

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons