Slice 1

Toekomstbeeld 2030: een stip op de horizon voor recreatie

Samen met lokale ondernemers is er het afgelopen jaar gewerkt aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor recreatie in het Loosdrechts Plassengebied.

Op maandag 4 oktober stelde de stuurgroep de eindrapportage vast. Met 4 inspirerende sfeerbeelden worden de kansen en mogelijkheden voor het gebied zichtbaar gemaakt. Een werkgroep gaat aan de slag om bevindingen en aanbevelingen om te zetten in een concreet actieplan.

Het ontwikkelen van een gevarieerd recreatief aanbod voor bezoekers en bewoners

is één van de doelstellingen van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het verbetert de economische vitaliteit en zorgt tegelijkertijd dat het gebied ook voor inwoners aantrekkelijk blijft. Overheden, gebiedspartners en ondernemers trekken hierbij samen op en hebben afgesproken daarvoor een actie-agenda opstellen. Tot nu toe ontbrak het echter aan een gezamenlijke stip op de horizon die focus geeft aan de op te stellen agenda.

Sfeerbeelden

In het rapport – dat na een intensief en interactief proces – is opgesteld door Bureau Buhrs, wordt het toekomstbeeld geschetst aan de hand van vier sfeerbeelden. Deze beelden tonen de kernkwaliteiten en merkwaarden van het Loosdrechts Plassengebied in combinatie met de wensen en behoeften van beoogde doelgroepen. Bovendien komen de vier seizoenen terug in de beelden: het toerisme hoeft zich immers niet te beperken tot de zomermaanden. Wouter de Waal, projectleider Recreatie en toerisme: ‘De sfeerbeelden zijn herkenbaar en geven richting. Nu hebben we een uitgangspunt, een referentiekader waarmee we plannen kunnen omzetten in acties.’

En dat is precies de bedoeling. De stuurgroep die op maandag 4 oktober 2021 de rapportage vaststelde, roept gebiedspartijen en ondernemers op om de sfeerbeelden te gebruiken als inspiratie en leidraad voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Zij ziet graag dat de aanbevelingen uit het rapport worden uitgewerkt in een concreet actieplan. De werkgroep die deze klus de komende periode moet gaan klaren, zal opnieuw bestaan uit overheden, gebiedspartners en ondernemers.  

Brede samenwerking

Het toekomstbeeld is op basis van bestaande visiestukken van gebiedspartijen, een online enquête onder bewoners en gebruikers, 2 interactieve workshops met betrokkenen en intensief overleg over sfeerbeelden en begeleidende teksten tot stand gekomen. De brede samenwerking en het intensieve interactieve proces maken dit project uniek. Wouter de Waal: ‘Door de grondige aanpak en de brede betrokkenheid vanuit de omgeving, voelt het toekomstbeeld als een product van ons allemaal. Nu we hetzelfde beeld voor ogen hebben, wordt het eenvoudiger de beelden om te zetten in realiteit.’ 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons