Slice 1

Stikstof en de Oostelijke Vechtplassen

Ook het programmamanagement van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen heeft kennis genomen van de brief aan de Tweede Kamer met aangescherpte doelen voor het terugdringen van stikstof die minister Van der Wal op 10 juni jl. uitstuurde bij de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk gebied. De kamerbrief bevat ook voor ons nieuwe informatie.

Tot nu toe werken we bij de Aanpak Oostelijke Vechtplassen met de stikstofdoelen die eerder door de bij ons programma betrokken provincies zijn vastgesteld (Noord-Holland en Utrecht). Op basis daarvan blijven we in de Oostelijke Vechtplassen binnen de gestelde stikstofnormen en zijn er tot 2035 geen aanvullende maatregelen nodig.

Vervolgproces

Er zijn naar aanleiding van de brief diverse vragen te stellen. Die hebben wij en die heeft u vast ook. De bij onze aanpak betrokken provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht geven in hun afzonderlijke reacties aan dat zij de komende tijd gaan bekijken hoe de doelen van het Rijk overeenkomen met de eigen doelen en hoe die zich – voor wat betreft de Oostelijke Vechtplassen – verhouden tot lopende opgaven voor natuurontwikkeling (Natuurnetwerk Nederland en Natura2000) en waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water). Daarbij houden zij rekening met aanvullende doelen vanuit het Rijk op het gebied van water, klimaat en natuur die in oktober 2022 verwacht worden en mogelijk ook weer effect hebben op de gebiedsprocessen.

De provincies hebben de opdracht om uiterlijk 1 juli 2023 een gebiedsplan op te stellen waarin alle opgaven en doelstellingen voor de eigen provincie op gebiedsniveau zijn uitgewerkt. Deze datum is daarom ook voor ons richtinggevend.

Op de hoogte blijven

In de relevante projectgroepen zal het onderwerp stikstof en de gevolgen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied vanaf nu regelmatig terugkeren op de agenda. Ook tijdens de eerstvolgende informatiemarkt (dinsdag 11 oktober 2022) besteden we aandacht aan het onderwerp. Actuele informatie vindt u op de website (www.vechtplassen.nl) en in onze reguliere nieuwsbrief.

Wilt u in gesprek over dit onderwerp en de mogelijke gevolgen ervan voor uw directe omgeving, dan kunt u terecht bij onze gebiedscoördinatoren. Woont of werkt u ten noorden van de N201: Mieneke Zijlmans, [email protected] en voor bewoners en ondernemers ten zuiden van de N201 is dat: Reinier Verkaik, [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons