Slice 1

Op bezoek bij BAKEN

Op donderdag 17 februari kwam BAKEN, de belangenvereniging voor grondeigenaren in Kortenhoef en Ankeveen, bijeen voor een algemene ledenvergadering. Projectleider Mieneke Zijlmans verzorgde er een presentatie over natuurontwikkeling in Kortenhoef Oost, Kortenhoef West en Ankeveen. Er was ruim gelegenheid voor vragen en opmerkingen.

Er waren zo’n 30 leden aanwezig. Naast een wederzijdse kennismaking en een algemene stand van zaken, deelde Mieneke ook de planning voor de komende maanden met de aanwezigen.

Het project Kortenhoef Oost is het verst gevorderd. Nadat de provincie Noord-Holland in 2020 een ecologische visie opstelde, is er op aangeven van direct betrokkenen in datzelfde jaar een second opinion uitgevoerd door stichting Bargerveen. In 2021 zijn RHDHV/Witteveen & Bos aan de slag gegaan met het veldonderzoek. De uitkomsten daarvan vormen belangrijke input voor het opstellen van een concept-inrichtingsplan. Dit staat gepland voor de eerste helft van 2022.

Samenwerking

Bij de projectprocessen worden de grondeigenaren zoveel mogelijk betrokken. Mieneke Zijlmans: ‘Juist de eigenaren zelf hebben gebiedskennis die ons kan helpen om de natuurpotentie op de verschillende gronden te bepalen.’ Op basis van ecologische mogelijkheden die beschreven staan in het concept-inrichtingsplan, gaat de provincie gesprekken aan met de individuele eigenaren. Per perceel worden de mogelijkheden bekeken om kansen te verzilveren. Voor Kortenhoef Oost staan die gesprekken gepland voor de tweede helft van 2022.

De projecten in Ankeveen en Kortenhoef West zijn minder ver gevorderd. In 2022 gaan de projectgroepen voor natuurontwikkeling in beide gebieden van start. Allereerst wordt gebiedsinformatie verzameld, daarna wordt een ecologische visie opgesteld en vervolgens wordt een begin gemaakt aan het inrichtingsplan. De eerste gesprekken met individuele grondeigenaren staan gepland voor resp. 2024 en 2025.  

Samenhang

Mieneke Zijlmans is in juni 2021 gestart als projectleider Natuurontwikkeling voor deze drie gebieden. Daarnaast fungeert zij ook als gebiedscoördinator voor het gebied ten noorden de N201. Ze is hét eerste aanspreekpunt in het gebied en verbinder van partners en opgaven. Meer informatie over Natuurnetwerk Nederland en de ontwikkelingen in de Oostelijke Vechtplassen vindt u bij 2.1 Natuurontwikkeling

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons