Porseleinhoen
Slice 1

Meer broedende moerasvogels in de Vechtplassen

Het aantal broedende moerasvogels in de Vechtplassen is toegenomen de laatste zes jaar. De hoogste stijging vond plaats in gebieden waar natuurherstelprojecten zijn uitgevoerd, zoals onder andere in het Weerslootgebied en polder Achteraf.

In deze gebieden zijn onder andere oude petgaten opengemaakt, waardoor meer overgangen van open water naar verschillende typen moeras- en rietland voorkomen. In het plassengebied staan meer maatregelen voor verbetering van het leefgebied van moerasvogels gepland. Lees meer hierover op de projectenpagina: Maatregelen voor moerasvogels – Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

Meer moerasvogels, maar niet alle soorten

De aanwezigheid van (kritische) riet- en moerasvogels zoals roerdomp, woudaap, purperreiger, porseleinhoen, zwarte stern en grote karekiet in rietlanden zegt iets over de kwaliteit van het rietmoeras. Porseleinhoen en roerdomp zijn in aantal toegenomen. De woudaap en kleinst waterhoen zijn na jarenlange afwezigheid weer gesignaleerd in het gebied. Naast dit goede  nieuws zijn er ook tegenvallers. Zo is het aantal zwarte sterns sterk achteruitgegaan, ondanks het plaatsen van nestvlotjes. Dit komt voornamelijk door het gebrek aan openheid in het gebied en doordat roofdieren de nesten regelmatig leegroven.

Stabilisatie aantal grote karekieten

Het aantal grote karekieten in de Vechtplassen is gestabiliseerd op 12-15 broedparen. Het plaatsen van een ganzenraster langs rietkragen blijkt een effectieve maatregel tegen ganzenvraat volgens de deskundigen. Desondanks is het herstel van het voor de grote karekiet gewenste stevig waterriet nog onvoldoende om het doel van 50 broedparen te halen.

Toetsen van de natuur

De cijfers komen uit de kwaliteitstoets die Natuurmonumenten heeft uitgevoerd voor de rietlanden van de Vechtplassen. Tijdens een kwaliteitstoets onderzoekt Natuurmonumenten,  samen met deskundigen van provincies en waterschap, de kwaliteit van natuurtypes zoals rietlanden, hooilanden en moerasbos. Vragen als ‘gaat het goed met de natuur van de rietlanden? Voeren we het juiste beheer uit? En wat gaat er niet goed of kan beter?’ krijgen met deze toets antwoord.

Natuurdoelen van de Vechtplassen

In 2018 heeft Natuurmonumenten de doelen voor de natuur in de Vechtplassen vastgelegd in een zogenaamde natuurvisie. Per natuurtype vinden jaarlijks metingen plaats naar de aanwezige planten en broedvogels. Deze resultaten worden gebruikt bij de kwaliteitstoetsen, waarmee elke 6 jaar wordt gecheckt in hoeverre de doelen worden gehaald. Benieuwd naar deze doelen? Kijk dan op www.nm.nl/natuurvisievechtplassen

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons