Slice 1

Besluiten stuurgroep OVP

Op woensdag 30 juni 2021 kwam de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bijeen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste bespreek- en besluitpunten.

Van gebiedsloods naar projectleider

De persoon die komende drie jaar het stokje gaat overnemen van de huidige gebiedsloods, moet een bredere taakopvatting krijgen. Volgens de stuurgroep moet het gaan om een projectleider die ondernemers inspireert met investeringsplannen en met raad en daad bij staat. Ook krijgt deze projectleider de opdracht om als kwartiermaker nut en noodzaak van een ontwikkelkader in beeld te brengen. Zo’n kader geeft duidelijkheid over waar welke ontwikkelingen wel en niet zijn toegestaan. Een duidelijk ontwikkelkader kan volgens de stuurgroep de kansen om passende initiatiefnemers en investeerders aan te trekken, vergroten en zo helpen om de recreatiesector weer vitaal, duurzaam en sterk te maken. 

Volgende fasen baggeropgave

De stuurgroep stelde ook het Plan van aanpak vast voor het vervolg van de baggeropgave: de fases 2 en 3 van het project Baggeren, zwevend slib en waterplanten. Fase 2 gaat over het baggeren van de jachthavens. Eigenaren van jachthavens, watersportverenigingen en verhuurbedrijven zullen vanaf de zomer uitgenodigd worden voor eerste verkennende gesprekken. Bij het onderzoek naar mogelijkheden voor het opschonen van de Vuntus en de Stille Plas (fase 3) werkt de provincie Noord-Holland nauw samen met Natuurmonumenten en waterbeheerder AGV. Voor de plannen hier worden nu eerst betrokken bewoners en het baggerplatform geconsulteerd. Ook de ontvangstlocatie (waar gaat de bagger heen) is daarbij onderwerp van gesprek. 

Tussenevaluatie

Bureau Arcadis heeft de afgelopen maanden een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de organisatie en uitvoering van het gebiedsakkoord. Zij deed dat in opdracht van de 21 partners die het akkoord in 2017 ondertekenden en daarbij afspraken na 3 jaar een tussentijdse evaluatie uit te voeren waarbij de onderlinge samenwerking centraal staat. Arcadis haalde op wat goed gaat en formuleerde aanbevelingen voor wat beter kan. De stuurgroep besloot daarop de organisatie op een aantal punten aan te gaan passen. Er wordt een klein team ingesteld dat de aanbevelingen verder uit gaat werken. Ook de financiële huishouding van het gebiedsakkoord wordt daarbij meegenomen. 

Inrichtingsplan ’t Hol

Om de achteruitgang van laagveennatuur in ’t Hol bij Kortenhoef te stoppen en de kwaliteit van het gebied te verbeteren, zijn diverse herstelmaatregelen nodig. In opdracht van de partners binnen het gebiedsakkoord is een voorlopig ontwerp opgesteld. Belangrijk is het verbeteren van de waterkwaliteit. Het ontwerp is onderverdeeld in drie deelprojecten: het realiseren van nieuwe natuur- en herstelmaatregelen, baggeren en het op orde brengen van het watersysteem. De komende tijd worden de voorstellen verder uitgewerkt. Daarbij worden ook bewoners en belanghebbenden betrokken. 

Cabomba bestrijden

Uit de evaluatie naar de effecten van cabomba-bestrijding blijkt dat overheden, beheerders, ondernemers en de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken (VSCA) de afgelopen jaren een intensieve inhaalslag hebben gemaakt. Veel jachthavens en recreatieparken zijn cabomba-arm gemaakt. Ook zijn diverse pilots uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de verspreiding en effectiviteit van de maatregelen. Om de woekerplant onder controle te houden, blijft gezamenlijke inspanning nodig. Ook bewoners en recreanten kunnen daarbij helpen. Zij hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van verspreiding. Daarom wordt ook om hun medewerking gevraagd.

Toegang en ontsluiting

Accent Adviseurs en Exante krijgen opdracht van de stuurgroep om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de ontsluiting en toegankelijkheid van het Oostelijk Vechtplassengebied te verbeteren. Het onderzoek moet leiden tot een voorstel met concrete scenario’s die uitgewerkt kunnen worden. In aanvulling daarop heeft de stuurgroep de beide adviesbureaus ook gevraagd om voor de Scheendijk in Breukelen alvast een concreet voorstel uit te werken. 

Van akkoord naar aanpak

Vorig jaar besloot de stuurgroep om voor het gebiedsakkoord een op zichzelf staande gezamenlijke programmastijl te ontwikkelen, zodat het voor in- en externe belanghebbenden direct duidelijk is dat het hier gaat om een samenwerkingsverband waarbij 21 partners samen de kar trekken. De stuurgroep nam enthousiast kennis van naam en logo waarmee het programmabureau Oostelijke Vechtplassen vanaf vandaag nieuws en actualiteiten over het gebiedsakkoord gaat communiceren. Het wat technische ‘akkoord’ maakt daarbij in de huisstijl plaats voor ‘aanpak’ wat ook beter past bij de uitvoeringsfase waarin we intussen in terecht zijn gekomen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons