Slice 1

Bagger tijdelijk naar weilanddepot polder Mijnden zuidwest; nog geen consensus over vervolgonderzoek vaarverbinding

De stuurgroep Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen heeft vandaag polder Mijnden zuidwest aangewezen als meest kansrijke locatie voor de tijdelijke opslag van bagger uit de Loosdrechtse Plassen.

Met dit besluit komen de noodzakelijke baggerwerkzaamheden een stap dichterbij. Over het vervolg van het haalbaarheidsonderzoek naar een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal werd geen consensus bereikt. Besloten is nu eerst een onafhankelijk adviseur te betrekken.

Loosdrechtse Plassen

Weilanddepotlocatie polder Mijnden Zuidwest – De noodzaak tot het baggeren van de Loosdrechtse Plassen is groot. Door bagger te verwijderen gaat de waterkwaliteit omhoog, verbetert de bevaarbaarheid en krijgt de natuur meer kans om zich te ontwikkelen. Voor het tijdelijk opslaan van de bagger die vrijkomt uit de Loosdrechtse Plassen waren 3 weilanddepotlocaties in beeld: 2 in polder Mijnden en 1 nabij Egelshoek. Na zorgvuldig onderzoek is polder Mijnden zuidwest als meest kansrijke locatie naar voren gekomen.

De provincie Noord-Holland die de baggerwerkzaamheden uitvoert, gaat nu aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden voor deze locatie. Als mocht blijken dat polder Mijnden zuidwest toch niet haalbaar is (bijvoorbeeld vanwege vergunningen), dan komen de alternatieve depotlocaties terug op tafel. Het daadwerkelijke baggeren gaat uiterlijk in het najaar van 2022 van start. Meer informatie staat in het nieuwsbericht Polder Mijnden zuidwest meest kansrijk voor tijdelijke opslag bagger

Extern advies over vaarverbinding Loosdrechtse Plassen Hilversums Kanaal

De milieueffectrapportage (MER) die is opgesteld om de mogelijkheden voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal te verkennen, laat zien dat er minimaal nog 1 verdiepingsslag aan onderzoek nodig is om de haalbaarheid van zo’n verbinding vast te kunnen stellen. Vooraf is niet zeker dat zo’n verdiepend onderzoek die haalbaarheid ook garandeert. Bij de vergadering van de stuurgroep lagen 2 opties op tafel: de optie waarbij geen verder vervolg wordt gegeven aan het onderzoek naar de vaarverbinding en het beschikbare budget gebruikt wordt voor onderzoek en uitwerking van alternatieve manieren voor het revitaliseren van de waterrecreatie, én de optie waarbij er nog wél een verdiepend onderzoek zal plaatsvinden (naast een verkenning van alternatieven). Voor geen van beide opties gingen de handen op elkaar. 

Conform de afspraken die bij aanvang van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen in 2017 zijn vastgelegd, wordt nu een onafhankelijk adviseur betrokken. Deze zal in overleg treden met de verschillende partijen om te komen tot een niet-bindend advies. De stuurgroep gaat nu op zoek naar een adviseur die het gebied en haar uitdagingen goed kent, die een neutrale positie heeft en het vertrouwen geniet van de partners binnen het gebiedsakkoord. Meer informatie staat in het nieuwsbericht Nog geen consensus over vervolgonderzoek vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal.

Cees Loggen, voorzitter stuurgroep: “Bij een akkoord met zoveel partijen mag je verwachten dat er niet steeds direct consensus is. Het betekent soms ook twee stappen vooruit en eentje terug. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dit akkoord tot een goed einde brengen.”

Voortgang op schema

Ten slotte stelde de stuurgroep de voortgangsrapportage over 2020 vast. Intussen zijn 9 projecten afgerond, waaronder de komst van een kano-overstapplaats tussen De Wijde Blik en Vuntus, de aanleg van een faunapassage in Ankeveen, diverse maatregelen om ganzenvraat tegen te gaan en de komst van een fiets-voet-veer. 

De rapportage laat zien dat de aanpak van en samenhang tussen projecten meer aandacht vragen en dat er in 2021 meer regie moet komen op de communicatie richting bewoners en andere belanghebbenden. De voortgangsrapportage wordt afgerond en naar verwachting in mei op www.vechtplassen.nl gepubliceerd. 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons