Slice 1

€44 miljoen voor Noord-Hollandse natuur

De provincie Noord-Holland vraagt € 44 miljoen aan bij het Rijk. Met het geld wil de provincie 30 natuurprojecten ondersteunen die kwetsbare natuurgebieden helpen herstellen van de gevolgen van een teveel aan stikstof.

Het gaat om projecten bij de duinen, de Vechtplassen, het Gooi en de veenweidegebieden van Laag-Holland. Ze worden de komende drie jaar uitgevoerd in nauwe samenwerking met natuurorganisaties.

“In al onze natuurgebieden zijn de gevolgen van het teveel aan stikstof goed te zien”, legt gedeputeerde Esther Rommel uit. “Bramenstruiken woekeren en verdringen daardoor beschermde en kwetsbare soorten planten. Ook de duinen krijgen teveel voeding waardoor het open duin verdwijnt. Met deze miljoenen kunnen we grote stappen zetten om onze natuur te herstellen.”

Uitvoeringsprogramma Natuur

Rijk en provincies hebben in december afgesproken extra investeringen te doen in natuur. Dit gebeurt via het Uitvoeringsprogramma Natuur. Tot 2030 gaat het landelijk over bijna €3 miljard extra. Doel is om bron- en herstelmaatregelen te nemen die de stikstofneerslag op de meest kwetsbare natuurgebieden terugdringen.

Duingebied

De duinen van Texel tot Kennemerland trekken specifieke dieren en grassen, mossen en kruiden van schrale bodems. De duingebieden zijn erg stikstofgevoelig. De provincie trekt extra geld uit om zo’n 100 hectare extra grond aan te kopen in de strook er vlak naast, de binnenduinrand. Ook nemen we maatregelen om de duinen weer open te maken en te laten verstuiven.

Laag-Holland

In de veengebieden van Laag Holland, van Alkmaar tot Marken, is het waterpeil en de waterkwaliteit van groot belang. De veenmosrietlanden zijn ook erg stikstofgevoelig. De maatregelen kunnen de effecten van stikstofuitstoot verzachten en zorgen ook voor het tegengaan van bodemdaling. Achteruitgang van water en veen hebben grote gevolgen voor de weidevogels, vissen en de unieke noordse woelmuis. Er gaat nu zo’n €10 miljoen extra naar hydrologische- en natuurverbetering van onder meer het Wormer- en Jisperveld, de Eilandspolder, Varkensland en het Ilperveld.

Vechtplassen

Ook de Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer hebben bijzonder veen met rietlanden en veenbossen. Daarnaast ligt er 70 hectare aan het zeldzame trilveen en blauwgrasland. De extra gelden worden gebruikt om de waterkwaliteit te verbeteren en extra beheer uit te voeren. Dat is hard nodig om de kwetsbare laagveennatuur te herstellen en behouden. De provincie wil ongeveer €15 miljoen besteden aan onder andere defosfaterings-installaties die het water zuiveren, moerasherstel en hydrologisch onderzoek.

Stikstofstrategie

De natuurherstelmaatregelen neemt Noord-Holland aanvullend op de provinciale stikstofstrategie. In deze strategie staan de doelen die Noord-Holland zich stelt om het teveel aan stikstof terug te dringen. Daarbij wordt gekeken naar alle betrokken sectoren zoals industrie, landbouw en verkeer. De Noord-Hollandse stikstofstrategie is in dit nieuwsbericht te lezen.

Download hier de lijst met maatregelen (pdf, 443 KB)

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons